สรุปแบบประเมินโครงการ 

รายงานผลการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1-2

 

ลำดับ

ชื่อ -โครงการ/โครงงาน/ชิ้นงาน

แผนกวิชา

จำนวน

นร.นศ.

ค่าใช้จ่าย

หลักฐานอ้างอิง

สถานที่

1

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกานต์ปี 2554 ระยะที่ 1 วันที่ 21 มี.ค.-8 เม.ย. 54 ระยะที่ 2 วันที่ 8-17 เม.ย. 54

เครื่องกล

240

66,880

1.แบบเสนอโครงการ 1-15 ก.ค. 54

2.หนังสือเข้าที่ศธ.0602/1291เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ

3.รายงานผลการประเมินที่ 0934/2554

ลงวันที่ 10 ต.ค.2554

4.คำสั่งที่ 087/2554 แต่งตั้ง ลงวันที่ 17 มี.ค.2554

5. รูปภาพ

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

2

โครงการค่าพุทธบุตรระหว่างวันที่  9 - 11  มีนาคม  2554

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

212

63,000

1.บันทึกรายงานโครงการที่ 0223/2554 

ลงวันที่ 18 มี.ค. 2554

2.คำสั่งที่063/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ลงวันที่ 3 มี.ค. 2554

3. รูปภาพกิจกรรม

ศูนย์ปริยัสธรรมบางนาใน ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

3

การปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร

วันที่ 24  มีนาคม  2554

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

659

148,800

1.แบบเสนอโครงการ

2.บันทึกรายงานโครงการที่ 0264/2554 

ลงวันที่ 31 มี.ค. 2554

3.คำสั่งที่ 089/2554 เรื่องแต่งตั้ง ลงวันที่ 22 มี.ค. 2554  และ4. รูปภาพกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

 

ลำดับ

ชื่อ -โครงการ/โครงงาน/ชิ้นงาน

แผนกวิชา

จำนวน

นร.นศ.

ค่าใช้จ่าย

หลักฐานอ้างอิง

สถานที่

4

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2554

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

งานแนะแนวอาชีพ

868

48,060

1.แบบเสนอโครงการ

2.รายงานผลการประเมินที่ 0382/2554

ลงวันที่ 11 พ.ค.2554

3.คำสั่งที่ 109/2554 แต่งตั้งกรรมการ ลงวันที่ 28 เม.ย. 2554

4. รูปภาพกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

5

โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช.1,2 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 25 พฤษภาคม 2554

งานแนะแนวอาชีพ

1,123

30,000

1.แบบเสนอโครงการ

2.รายงานผลการประเมินที่ 0514/2554

ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2554

3.รูปภาพกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

6

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 วันที่  23  มิถุนายน  2554

 

1,947

60,500

1.แบบเสนอโครงการ

2.คำสั่งที่ 162/2554 เรื่องแต่งตั้งกรรมการ ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2554

3.บันทึกขออนุญาตจัดทำโครงการที่0524/2554 ลงวันที่ 21 มิ.ย 2554

2.รายงานผลการประเมินที่ 0669/2554

ลงวันที่ 26 ก.ค. 2554

3.รูปภาพกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

 

 

 

ลำดับ

ชื่อ -โครงการ/โครงงาน/ชิ้นงาน

แผนกวิชา

จำนวน

นร./นศ.

ค่าใช้จ่าย

หลักฐานอ้างอิง

สถานที่

7

โครงการพิจารณากลั้นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  ปีการศึกษา 2554

 

1,123

 

1.คำสั่งที่047/2554 ลงวันที่ 21ก.พ.2554

2.รายงานความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี ที่ 0513/2554 ลงวันที่ 14 มิ.ย.2554

4. รูปภาพกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

8

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ภาคเรียนที่ 1/2554

 

อิเล็ก ฯ

140

19,500

1.แบบเสนอโครงการ 1-15 ก.ค. 54

2.บันทึกขออนุมัติโครงการที่ 0596/2554  ลงวันที่ 6 ก.ค. 2554

3.รายงานผลการประเมินที่ 0916/2554 ลงวันที่ 23 ก.ย.2554

4. รูปภาพ

สถานีวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ อสมท. สระแก้ว

และสำนักงานบริการลูกค้า

กสท. สระแก้ว

9

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 1/2554

 

คอมพิวเตอร์

246

21,450

1.แบบเสนอโครงการ วันที่ 27 ก.ค. 54

2.บันทึกรายงานโครงการที่ 0865/2554 

ลงวันที่ 29 ก.ค. 2554

3.รายงานผลการประเมินที่ 0917/2554 ลงวันที่ 23 ก.ย.2554

4. รูปภาพ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กทม.

10

โครงการการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 1 /2554  ในเดือนกรกฎาคม 2554

การก่อสร้าง

53

3,450

1.แบบเสนอโครงการการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

2.บันทึกรายงานผลการประเมินโครงการ

ศูนย์การค้าอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

 

ลำดับ

ชื่อ -โครงการ/โครงงาน/ชิ้นงาน

แผนกวิชา

จำนวน

นร. /คน

ค่าใช้จ่าย

หลักฐานอ้างอิง

สถานที่

11

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554

การบัญชี

111

15,500

1.แบบเสนอโครงการ

2.คำสั่งที่ 197/2554 เรื่องให้บุคลากรไปราชการ

3.รายงานผลการประเมินที่ 0756/2554 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2554

4. รูปภาพกิจกรรม

บ้านสุขาวดี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

12

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 9-11 กรกฎาคม  2554

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

70

106,200

1.แบบเสนอโครงการ วันที่ 24 มิ.ย. 54

2.รายงานผลการประเมินที่ 0935/2554 ลงวันที่ 10 ต.ค..2554

4. รูปภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม

สะแกราช อ.วังน้ำเขียว

จ.นครราชสีมา

13

โครงการอบรมหลักสูตรการปฎิบัติประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระหว่าง 9-10 สิงหาคม 2554

คอมพิวเตอร์

234

15,000

1. รายงานผลการประเมินที่ 0918/2554

ลงวันที่ 23 กันยายน 2554

2.คำสั่งที่ 087/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ลงวันที่ 17 มี.ค.2554

3.บันทึกข้อความขออนุมัติที่0618/2554

ลงวันที่ 12 ก.ค. 2554 /4.รูปภาพกิจกรรม

ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

 

 

 

ลำดับ

ชื่อ -โครงการ/โครงงาน/ชิ้นงาน

แผนกวิชา

จำนวน

นร.นศ.

ค่าใช้จ่าย

หลักฐานอ้างอิง

สถานที่

14

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ในวันที่ 21-23

กันยายน. 2554

ฝ่ายกิจการฯ

668

477,200

1.แบบเสนอโครงการ 1-15 ก.ค. 54

2.สรุปผลการประเมินที่ 0927/2554

ลงวันที่ 28 ก.ย. 2554

3.คำสั่งที่ 287/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ลงวันที่ 7 ก.ย. 2554

4. รูปภาพกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

15

โครงการวัดมัสยิด ประหยัดไฟ รวมใจสมานฉันท์เปลี่ยนหลอดไฟ ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – ตุลาคม 2554

วิทยาลัย ฯ

15 แห่ง

276,000

1.บันทึกรายงานการประเมินที่1041/2554ลงวันที่ 25 พ.ย. 2554

2.คำสั่งที่ 302/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงาน ลงวันที่ 19 กันยายน 54

3.รูปภาพกิจกรรม

ศาลากลางจังหวัดและศาสนสถานภายในจังหวัดสระแก้ว รวม15 แห่ง

16

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

Fix It Center ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง กันยายน 2554

วิทยาลัย

เทคนิค สระแก้ว

5 ศูนย์

1,475000

1.แบบเสนอโครงการ

2.สรุปผลการประเมินที่ 0927/2554

ลงวันที่ 28 ก.ย. 2554

3.คำสั่งที่ 287/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ลงวันที่ 7 ก.ย. 2554

4. รูปภาพกิจกรรม

ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบล

1.       ตำบลช่องกุ่ม

2.       ตำบลแซร์ออ

3.       ตำบลท่าเกษม

4.       ตำบลสระแก้ว

5.       ตำบลหนองหว้า

 

 

 

ลำดับ

ชื่อ -โครงการ/โครงงาน/ชิ้นงาน

แผนกวิชา

จำนวน

นร.นศ.

ค่าใช้จ่าย

หลักฐานอ้างอิง

สถานที่

17

โครงการ Zero Accident ในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2554

เครื่องกล

93

9,500

1.แบบเสนอโครงการ

2.สรุปผลการประเมินที่ 1191/2554

ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2554

3.คำสั่งที่ 341/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ลงวันที่ 16 พ.ย. 2554

4. รูปภาพกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

18

โครงการรองรับการตรวจประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2553

วิทยาลัย ฯ

1,900

90,000

1.แบบเสนอโครงการ1ต.ค. 53-31ม.ค. 54

2.บันทึกรายงานการประเมินที่0129/2554ลงวันที่ 21 ก.พ. 2554

3.คำสั่งที่ 439/2554 เรื่องแต่งตั้งกรรมดำเนินงาน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554

3.รูปภาพกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

19

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2554 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-28 ธันวาคม 2553  ระยะที่ 2  ระหว่างวันที่ 29-4 มกราคม 2554

เครื่องกล

226

85,440

1.แบบเสนอโครงการ

2.สรุปผลการประเมินที่ 0225/2554

ลงวันที่ 18 ม.ค. 2554

3.คำสั่งที่ 478/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2554

4. รูปภาพกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

 

 

ลำดับ

ชื่อ -โครงการ/โครงงาน/ชิ้นงาน

แผนกวิชา

จำนวน

นร.นศ.

ค่าใช้จ่าย

หลักฐานอ้างอิง

สถานที่

20

โครงการธรรมะ Delivey พุทธศาสนา วิทยาศาสตร์และสังคม ในวันที่ 12 มกราคม 2554

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

1,200

14,100

1.แบบเสนอโครงการ เดือน ธค.- มค. 54

2.สรุปผลการประเมินที่ 0074/2554

ลงวันที่ 25 ม.ค. 2554

3. รูปภาพกิจกรรม

 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

21

โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฎิบัติงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 18-23 มกราคม 2554

วิทยาลัย ฯ

41

292,620

1.บันทึกรายงานการประเมินที่0131/2554ลงวันที่ 21 ก.พ. 2554

2.คำสั่งที่ 011/2554 เรื่องให้บุคลากรไปราชการ ลงวันที่ 10 มกราคม 2554

3.รูปภาพกิจกรรม

 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

22

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2554

ฝ่ายงานกิจกรรม

469

213,800

1.แบบเสนอโครงการ

2.สรุปผลการประเมินที่ 0130/2554

ลงวันที่ 21 ก.พ. 2554

3.คำสั่งที่ 027/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2554

4. รูปภาพกิจกรรม

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ลำดับ

ชื่อ -โครงการ/โครงงาน/ชิ้นงาน

แผนกวิชา

จำนวน

นร.นศ.

ค่าใช้จ่าย

หลักฐานอ้างอิง

สถานที่

23

โครงการจัดมหกรรมโครงการวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

ชมรมวิชาชีพ

616

45,000

1.แบบเสนอโครงการ

2.บันทึกรายงานการประเมินที่0224/2554ลงวันที่ 18 มี.ค. 2554

3.คำสั่งที่ 327/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงาน ลงวันที่ 3 กันยายน 54

4.รูปภาพกิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว