ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าหลัก
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานสารบริหารงานทั่วไป
งานประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

งานบริหารงานทั่วไป

นางลำพึงศ์ วอทอง
พนักงานราชการ

หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวพัชรา ล้อมเวช

 เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
  • บทบาทหน้าที่
  • แบบอักษรพิม์หนังสือ
  • แบบฟอร์ม

ข่าวสารจาก BOGA