เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาชีพ

โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาชีพ โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)ให้ความรู้แก่ชมรมแผนกวิชาก่อสร้างโดยมี ดร. ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ อาคารอาเซียน ชั้น2
1
^