เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

อบรมธนาคารออมสิน

โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา เพื่อก้าวสู่สังคมและประชาคมอาเชียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยวิทยากรผู้มีความเชียวชาญเฉพราะด้าน วันที่13-14 มิ.ย 59
^