เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

อบรมยาเสพติด

2 สิงหาคม 2560 การอบรมใหความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร
ณ อาคารอาเซียน ห้องประชุมอาเซียน
1
^