เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สัมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกงาน ฝึกอาชีพ

18 สิงหาคม 2560 โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา
กิจกรรมสัมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1
^