เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การจัดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

25 กันยายน 2560 พิธีลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว กับวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^