เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คณะกรรมการ Startup Club

21 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ Startup Club เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งและขับเคลื่อน Startup Club ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ช้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
^