เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

จัดนิทรรศการของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 28 ธันวาคม 2560

จัดนิทรรศการของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พร้อมเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
1
^