เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
1
^