เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

โครงการคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว คุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา "มีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้"กิจกรรม เผยแพร่ เอกสารโครงการคุณธรรมเป็นกิจกรรมที่ ปลูกฝัง เสริมสร้าง ส่งเสริม ให้นักเรียนมีจิตส
1
^