เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกงาน ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยฯจัดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการฝึกงาน ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
1
^