เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จัดโครงการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
1
^