เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2560

วันที่ 14 มีนาคม 2561 การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2560
โดยมีนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร คณะครู
1
^