เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การลงนามความร่วมมือหลักสูตรทวิศึกษา

การลงนามความร่วมมือหลักสูตรทวิศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วกับโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
1
^