เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

วันที่ 13 พฤษาคม 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน รร ตชด วังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
^