เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผลงานวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

วันที่ 30 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร (ผ่านเกณฑ์ดีเด่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
1
^