เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมอาชีวะพัฒนา ซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา

วันที่ 20 พฤษาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา กิจกรรมอาชีวะพัฒนา ซ่อมแซมอาคารประกอบโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
1
^