เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนา2019

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)" ของอาชีวศึกษาจังหวัด 77 แห่ง
1
^