เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference (หัวข้อการประชุม“การชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1
^