เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประเมิณผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน

ประเมิณผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 9 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
1
^