เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. หลักสูตรอบรมงานประกอบวงจรอีเล็กทรอนิกส์
1
^