เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมขับเคลื่อนการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

การประชุมขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว
จัดขึ้น ณ ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว วันที่ 2 กันยายน 2559
^