เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คณะกรรมการประเมิณสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

คณะผู้บริหาร คณะครู หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิณสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ 64
1
^