เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการจัดการอาชีวศึกษา

กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (HOLISTIC AND AREA BASED VOCATIONAL EDUCATION : HAVE)
1
^