เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมแนะแนวและคัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคีเข้าทำงานในสถานประกอบ

ระบบทวิภาคีและระบบปกติ ภายใต้ " ภายใต้โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมแนะแนวและคัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคีเข้าทำงานในสถานประกอบการ "
1
^