เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

การประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามผลการใช้จ่ายทุนอุดหนุน การเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม
1
^