เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เพื่อร่วมวางแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมสำหรับกลุ่มวิสาหกิจ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อร่วมวางแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1
^