เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

to be number one

วันที่ 31 พ.ค 59 นายไพบูลย์ ทาสระคู นายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นางสาวกัญญารัตน์ จิรจินดา นายวิศิษฎ์ กันยาประสิทธิ์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม To Be Number one ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศ
^