เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเตรียมเข้าทำงาน

พิธีเปิด โครงการการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
1
^