เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

8 พฤษภาคม 2560 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^