เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข้อมูลสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

สถานที่ตั้ง  เลขที่ 200 หมู่ 11  ตำบลวัฒนานคร  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  27160
โทรศัพท์ 037-261-535  โทรสาร 037-261-675
Website : http://www.sktc.ac.th      E-mail : sakaeo.ar@gmail.com


ปรัชญา
พัฒนาคน พัฒนางาน  วิชาการเป็นเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  น้อมนำ  รู้รัก  สามัคคี

ปณิธาน
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการพัฒนาสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ สนองความต้องการกำลังคนในภูมิภาคอาเซียน


เอกลักษณ์
สถานศึกษาระดับชุมชนท้องถิ่นมุ่งผลิตและพัฒนากำลังด้านวิชาชีพและบริการสังคม

อัตลักษณ์
สำนึกดี  มีจิตอาสา  และทักษะวิชาชีพ

 

    ประวัติความเป็นมา
        
ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2538 
        - วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วมีสถานที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
พ.ศ. 2539
        - ย้ายสถานที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ที่โรงเรียนวัฒนานคร  ต.วัฒนานคร  อ. วัฒนานคร  จ.สระแก้ว  และเริ่มเปิดการเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2539
ได้ทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อดังนี้
                1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได้แก่
                        1.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
                        1.2 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
                2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  ได้แก่
                        2.1 สาขาวิชาพาณิชการ (การบัญชี)
พ.ศ. 2540
        - ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่พื้นที่ปัจจุบัน เปิดสอนประเภทวิชาศิลปกรรมเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา รวมเป็น  3  ประเภท  8  สาขาวิชา ดังนี้
                1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได้แก่
                        1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
                        1.2 สาขาช่างเชื่อมโลหะ   
                        1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
                        1.4 สาขาวิชาช่างอเล็กทรอนิกส์
                        1.5 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
                2. ประเภทวิชาพาณิชยการ ได้แก่
                        2.1 สาขาวิชาพาณิชยการ (การขาย)
                        2.2 สาขาวิชาพาณิชยการ (การบัญชี) 
                3. ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้แก่
                        3.1 สาขาวิจิตรศิลป์                           
พ.ศ. 2541 - 2543
        - เปิดสอนประเภทสาขาวิชาคหกรรม เพิ่มอีก 1 วิชา รวมเป็น 4 ประเภท 9 สาขาวิชา ดังนี้

                1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได้แก่
                        1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
                        1.2 สาขาช่างเชื่อมโลหะ   
                        1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
                        1.4 สาขาวิชาช่างอเล็กทรอนิกส์
                        1.5 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
                2. ประเภทวิชาพาณิชยการ ได้แก่
                        2.1 สาขาวิชาพาณิชยการ (การขาย)
                        2.2 สาขาวิชาพาณิชยการ (การบัญชี) 
                3. ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้แก่
                        3.1 สาขาวิจิตรศิลป์     
                4. ประเภทสาขาวิชาคหกรรม ได้แก่
                        4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ
พ.ศ. 2544 - 2546
        - เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รวมเป็น  4  ประเภท  10 สาขาวิชา (เพิ่ม 1 สาขาวิชา) คือ สาขาคอมพิวเตอร์  ดังนี้

                   1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ได้แก่
                        1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
                        1.2 สาขาช่างเชื่อมโลหะ   
                        1.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
                        1.4 สาขาวิชาช่างอเล็กทรอนิกส์
                        1.5 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
                2. ประเภทวิชาพาณิชยการ ได้แก่
                        2.1 สาขาวิชาพาณิชยการ (การขาย)
                        2.2 สาขาวิชาพาณิชยการ (การบัญชี) 
                3. ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้แก่
                        3.1 สาขาวิจิตรศิลป์     
                4. ประเภทสาขาวิชาคหกรรม ได้แก่
                        4.1 สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ
^