เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายนนท์ธพันธุ์ พิมพา

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

 • thumbnail

  นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวจารุวรรณ อรุณรุ่งรัศมี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นางณัฏฌา ไพสิฐเบญจพล

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ครู อาจารย์

 • thumbnail

  นายสุริยา พิมพ์ทอง

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายธีระยุทธ มอญขาม

  หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายวิชญ์วริน เนตรรักษ์

  อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นางสาวจุฑามาศ วิชาทน

  อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นางสาวอิสริยาภรณ์ อำภาผล

  อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

^