เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ผลงานของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
                                                                    
                                                      

โครงการ “โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fablab)”
           ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อภาคสังคมอย่างกว้างขวาง (Big Rock Project)  ในการนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ตามนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการฯ ส่งเสริมให้มีการจัดพื้นที่การเรียนรู้ “โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)” ในสถานศึกษา และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และพัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียนและครู ให้มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานโดยการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจและสนใจที่จะมีอาชีพเป็นวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคต ซึ่ง วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้รับการคัดเลือกให้เชข้าร่วมโครงการโดยมี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
          และตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ขออความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ช่วยพิมพ์ชิ้นงานสามมิติซึ่ง เป็นอุปกรณ์ตรวจคนไข้สำหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 และได้ทำการส่งมอบให้กับ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่ได้แจ้งความประสงค์ต่อไป


 

 
างวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดรนท่องโลก
        ในงาน
International Youth Robot Competition Thailand ระดับชาติ จัดโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัดมหาชน ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วันที่ 31 มกราคม 2563 ผู้เข้าร่วมแข่งขันคือ นายชนะรัตน์ ลำเต็ม และนายพงศธร หาญประโคน นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการแข่งขันในการบังคับโดรนโดยใช้โทรศัพท์มือถือในการควบคุมซึ่งในการแข่งขันนั้นผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องบังคับโดรนให้ลงจอดในจุดที่ได้กำหนดไว้โดยใช้ระยะเวลาในการบังคับโดรนลงจอดนั้นให้น้อยที่สุด 
 

ผลงานของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน อุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุฝึกขึ้นบันได
            การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 2 ระดับอาชีวศึกษา จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ซึ่งอุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุฝึกขึ้นบันได ที่ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยพยุงตัวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเดินขึ้นบันได้สามารถเดินขึ้นบันไดได้อย่างสะดวกปลอดภัย และยังสามารถนำมาใช้เป็นไม้เท้าช่วยพยุงเดินได้ในเวลาเดียวกัน
 

ผลงานของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้แผนกวิชาศิลปกรรม
            1. คันฉ่องลวดลายสี 3 กษัตริย์ ประกอบด้วย สีทอง,สีเงิน,สีนาค
สีทอง ทำมาจาก แผ่นทองคำเปลว
สีเงิน และ สีนาค ทำมาจาก กระดาษอังกฤษ (เป็นการเขียนลายเส้นด้วยปากกาเพ้นท์สีดำและลงพื้นหลังสีดำ) ตามลวดลายต่างๆ และนำมาผนึกติดกับกรอกรูป
            2. คันฉ่องมณี V2 ขั้นตอนจะเหมือนกับ คันฉ่องลวดลายสี 3 กษัตริย์ แต่แตกต่างกันในการใช้สี จะประกอบด้วยสีทอง สีเงิน สีนาค สีแดง สีเขียว สีม่วง มีด้วยกันทั้งหมด 6 สี ขบวนการทำเป็นการเขียนลายเส้นด้วยปากกาเพ้นท์สีดำและลงพื้นหลังสีดำ ตามลวดลายที่กำหนด ผนึกติดกับกรอบรูป
            3. การกัดกระจกเงา แบบร่องลึก โดยใช้น้ำยากัดกระจกแบบชนิดใส จะมีรูปแบบการกัดกระจกแบบใส และสามารถลงสีสันบนร่องลึกของงานกระจกได้ โดยการนำสติ๊กเกอร์มาติดบนกระจกเงาตามขนาดที่ต้องการพร้อม นำภาพที่จะตัดวางลงไปบนสติ๊กเกอร์ แล้วตัดตามรอยที่กำหนดจนขึ้นภาพ นำน้ำยากัดกระจกมาเทตามแบบจนแล้วเสร็จ
            4. ผลิตภัณฑ์รักษาเครื่องหนังจากน้ำมันเหลือใช้  เช่น น้ำมันทอดหมู น้ำมันทอดกล้วย น้ำมันเครื่อง มาสกัดทำเป็นน้ำยาขัด  และยังนำการสกัดจากน้ำมันมะกอก ซึ่งได้จากพืชเป็นน้ำมันธรรมชาติ ปลอดสารพิษ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์รักษาเครื่องหนังสามารถ ขัดหนังได้ทุกสี และขัดเฉพาะสีดำก็ได้ มีคุณสมบัติเป็นชนิดแบบครีม การนำไปใช้ เป็นการขัดขึ้นเงา และเป็นการถนอมรักษาหนัง สามารถขัดกระเป๋า ขัดรองเท้า ขัดเบาะรถยนต์ ยางรถยนต์ ไม้กอล์ฟ มีทั้งแบบตลับ และกระปุก ตามปริมาตรสุทธิ 45 มล. และ 90 มล.
            5. ผลิตภัณฑ์รักษาเครื่องหนัง แบบสเปรย์ สูตรน้ำ ซึ่งใช้วัสดุจากธรรมชาติ ทำมาจากน้ำมันมะกอกเป็นตัวประสานการผลิต ซึ่งมีขนาด 15 ซีซี , 30 ซีซี, 60 ซีซี มีคุณสมบัติแห้งเร็ว เหมาะต่อการพกพา สามารถขัดหนังได้ทุกชนิด ทุกสี เช่น ขัดกระเป๋า ขัดรองเท้า ขัดเบาะรถยนต์ ยางรถยนต์ ไม้กอล์ฟ
 เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE หารายได้ระหว่างเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดในคาบกิจกรรม เวลา 15.15-17.15 น. หรือคาบว่างของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE แต่ละคน

 


 
^