เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนปฎิบัติการประจำปี

                                                                                    
                                                               


                                                               


                                                               


รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2562
https://www.sktc.ac.th/datas/file/1578984455.pdf
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562


รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561
https://www.sktc.ac.th/datas/file/1578926956.pdf
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561
https://www.sktc.ac.th/datas/file/1578984338.jpg

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560
https://www.sktc.ac.th/datas/file/1516780193.pdf
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560
https://www.sktc.ac.th/datas/file/1516777031.pdf

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2559
https://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803060.pdf
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559
https://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803448.pdf

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2558
https://www.sktc.ac.th/datas/file/1481802835.pdf
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558
https://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803404.pdf


รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2557
https://www.sktc.ac.th/datas/file/1481802698.pdf
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557
https://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803290.pdf

รายละเอียดแผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2556-2559
https://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803834.pdf

 
^