เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วันภาษาไทย

19-20 กรกฎาคม 2560 โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤิทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ให้มีสมรรถนะและความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
^