เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

แบบฟอร์มการจัดทำรูปเล่มสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 - 2562
- หน้าปกเล่มผลงานสิ่งประดิษฐ์(ปกสีขาว) Word คลิ๊ก
- แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) Word คลิ๊ก Pdf คลิ๊ก
แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ.-3) Word คลิ๊ก Pdf คลิ๊ก
ข้อกำหนด เกณฑ์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561 - 2562
- ตารางแสดงเอกสารที่ต้องใช้ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภท 1 - 10
รายละเอียด คลิ๊ก
ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายละเอียดข้อกำหนด คลิ๊ก
ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ
รายละเอียดข้อกำหนด คลิ๊ก
- ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดข้อกำหนด คลิ๊ก
ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
รายละเอียดข้อกำหนด คลิ๊ก

- ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์
รายละเอียดข้อกำหนด คลิ๊ก
ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
รายละเอียดข้อกำหนด คลิ๊ก
ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
รายละเอียดข้อกำหนด คลิ๊ก
ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
รายละเอียดข้อกำหนด คลิ๊ก
ประเภทที่ 9 กำหนดโจทย์ Internet of Thing 
รายละเอียดข้อกำหนด คลิ๊ก
ประเภทที่ 10 การนำเสนอภาษาอังกฤษ
รายละเอียดข้อกำหนด คลิ๊ก
^