เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนปฎิบัติการประจำปี

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2557
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481802698.pdf

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2558
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481802835.pdf

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2559
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803060.pdf

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1515645159.pdf

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803290.pdf

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803404.pdf

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803448.pdf

รายละเอียดแผนพัฒนาสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2556-2559
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1481803834.pdf
^