ข้อมูลเก้าประการ
เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน
รวมเทคนิคคอมพิวเตอร์
 
เวปไซด์จังหวัดสระแก้ว
ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
แรงงานจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานพาณิชจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานประกันสังคม
 
 

โครงการ "โรงเรียนสีขาว"
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย
พบการซื้อ-ขาย-เสพสิ่งเสพติด
โทรแจ้ง 1579

 
 
ตารางเวรรักษาการณ์
 
 
 • เกี่ยวกับเรา
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 • แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

 

ประวัติสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ประกาศจัดตั้ง 

เมื่อวันที่  21 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2538   เลขที่  200  หมู่   11  ถ.วัฒนา  -  แซร์ออ  
ต.วัฒนานคร  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว  27160

โทรศัทพ์ 0-3726-1535
โทรสาร  0-3726-1675
ี่เว็บไซต์ http://www.sktc.ac.th
พื้นที่ พื้นที่ทั้งหมด   109  ไร่ 1  งาน  74  ตารางวา
  พื้นที่ที่ใช้ในการสร้างอาคาร 16.50 ไร่่
  พื้นที่ที่ใช้เป็นสนาม 15 ไร่  
  พื้นที่ว่าง 66 ไร่ 54 ตารางวา
  พื้นที่อื่นๆ ดังนี้
  • -สระน้ำ
  • -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  • -รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
10 ไร่  
ทิศเหนือ
จด
โรงพยาบาลวัฒนานคร
ทิศใต้
จด
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานคร
ทิศตะวันออก
จด
ที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก
จด
ถนนวัฒนา – แซร์ออ

 

ความเป็นมา

เริ่มแรก  พ.ศ.2538

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2541 - 2542

พ.ศ. 2543

 

พ.ศ. 2544

 

พ.ศ. 2545

 

พ.ศ. 2546

 

พ.ศ. 2547 – 2552

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

 
ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

พัฒนาคน

พัฒนางาน

วิชาการเป็นเลิศ

ประเสริฐคุณธรรม

น้อมนำ รู้รัก สามัคคี

คำปฏิญาณตนของนั้กเรียน-นักศึกษา
เราคนไทย  ใจกตัญญู  รู้คุณชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
เรานักเรียน-นักศึกษา  จะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ของวิทยาลัย  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเรานักเรียน-นักศึกษา  จะต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น

เพลงมาร์ทวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

คำร้อง : นายกิติกร วนิชชากร ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ทำนอง : นายกิติกร วนิชชากร ครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ขับร้อง: คณะครู - นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

(ญ) หนึ่งในชายแดนแขวนตะวันออกไทย  เขียวเหลืองเรืองวิลัย  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

*  (ช/ญ) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พวกเราพร้อมแล้ว  เสริมสร้างคุณธรรม สามัคคี มีน้ำใจให้แก่กัน ร่วมใจสร้างสรรค์  มุ่งมั่นพัฒนา
(ญ) พัฒนาคน
(ช) พัฒนางาน
(ช/ญ) วิชาการเป็นเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  น้อมนำ รู้รักสามัคคี 

(ช)จะแน้วแน่คอยแก้คอยปราม
(ญ) จะสมานสามัคคีกันไว้
(ช) จะต่อต้านยาเสพติดให้ห่างไกล
(ญ) ลูกหลานไทยของเราชาว วท.
(ช) การเรียนของเราเข้มข้น
(ญ) สอนคนให้มีวิชา
(ช/ญ) วท.สระแก้วนำพา ช่วยพัฒนาอาชีพมากมาย
(ซ้ำ *)

เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 • ชุดนักศึกษา ปวช
 • ชุดปฏิบัติงาน ปวช
 • ชุดนักศึกษา ปวส
 • ชุดปฏิบัติงาน ปวส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ - แผนที่การเดินทาง
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ดอกแก้วเจ้าจอม

สีประจำวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วคือ เขียว-เหลือง พระภูมิ คือ สิงหะ ครุฑา เจ้าที่ คือ ปู่ชัยมงคล บิดาแห่งช่าง คือ พระัวิศนุกรรม
เอกลักษณ์

สถานศึกษาระดับชุมชนท้องถิ่นมุ่งผลิต

และ

พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและบริการสังคม

 

อัตลักษณ์

สำนึกดี    มีจิตอาสา   และ ทักษะวิชาชีพ

ความหมาย


                1) สำนึกดี หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติ

ปฏิบัติตามหลักของจรรยาบรรณวิชาชีพ
                2) มีจิตอาสา หมายถึง การมีจิตสาธารณะ มีจิตบริการ

เป็นการกระทำที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
                3)และทักษะวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้  มีทักษะ มีความสามารถประยุกต์หลักวิชาชีพที่ได้เรียนรู้ออกมาเป็นผลงาน

โครงงาน/โครงการทางวิชาชีพหรือนวัตกรรมที่มีประโยชน์

 

จุดเน้น

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

ความหมาย 

นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก มีความรู้

มีความเข้าใจ สามารถนำหลักปรัชญาฯ มาประยุกต์ใช้

ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

จุดเด่น

ส่งเสริมและพัฒนาการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

ความหมาย

สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครู ผู้เรียนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีประโยชน์ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ

 

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา

พระพุทธรูป
องค์เทพพระวิษณุกรรม
ศาลพระภูมิ

 

 

 
 
 
นายจรัส เล่ห์สิงห์
 
ผู้อำนวยการ
 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
 
 
 
 
 
นายสุวิทย์ ทวีทรัพย์
นายพลวุฒิ แก้วสง่า
 
 
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
 
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
 
 
 
 
นายศรีศักดิ์ แจ่มขำ
นายสมศักดิ์ คำสนิท
 
 
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
 
 
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
             
   
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ที่
ผู้อำนวยการ
ระยะเวลา
 
ที่
รองผู้อำนวยการ
ระยะเวลา
1
นายสมศักดิ์ สุหร่าย
2536-2537
1
นายวินิจ   พงษ์ประจักษ์
2537 - 2542
2
นายทวีศักดิ์   ศรีโสภา
2537-2542
2
นายสุเทพ   สุวรรณกลาง
2540 - 2542
3
นายจเร      แก้วทอง
2542-2544
3
นายพิทยา  ผลโยธิน
2542 - 2545
4
นายวิทยา    โพธิ์สุ
2544-2547
4
นายพิเชษฐ์  คุณเจริญ
2541 - 2551
5
นายไอยสูรย์  ยินดีภพ
2547- 2550
5
นายสุวิทย์   ทวีทรัพย์
2540 - ปัจจุบัน
6
นายเสรี    เมืองสง
2550-2554
6
นายสัมพันธ์  ศรีรัตนกูล
2542 - 2554
6
นายวีระ พิชิตกุล
2554-2557
7
นายศรีศักดิ์  แจ่มขำ
2547 - ปัจจุบัน
8
นายจรัส เล่ห์สิงห์
2557-ปัจจุบัน
8
นายวิระ ออมทรัพย์ทวี
2551 - 2557
     
9
นายสมศักดิ์ คำสนิท
2555 - ปัจจุบัน
10
นายพลวุฒิ แก้วสง่า
2556 - ปัจจุบัน
วิัสัยทัศน์ (Vision)ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะวิชาชีพ สนองความต้องการกำลังคนในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

                1. ผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านวิชาชีพในทุกระดับที่หลากหลาย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะครูและผู้เรียน ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่หลากหลาย
                3. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อการจัดการศึกษา พัฒนานวัตกรรม การให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพ
                4. เป็นศูนย์รวมความรู้และข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริการบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                5. อนุรักษ์และส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย  และเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมในอาเซียน

 

แผนปฏิบัติการปี 58 ดาวน์โหลด 16/10/57
     
 
 
 
 
 
 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย ท่าน ผอ.จรัส เล่ห์หสิงห์ ประธานในพิธี ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2558 ณ อาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 19/03/58
การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนเขาสิงโต ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 10/03/58
งานคืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลืองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ครั้งที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ท่านวิทยา เทียนทอง ประธานในพิธีและ ท่าน ผอ.จรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานคืนสู่เหย้า ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 7/03/58
โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยท่าน รองพลวุฒิ แก้วสง่า ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 02/03/58
ประชุมการเตรียมงานคืนสู่เหย้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ท่าน ผอ.จรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ท่านทรงยศ เทียนทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว24/02/58
โครงการสระแก้วนิทรรศ 2557 (Open House) "นวัตกรรมการอาชีวศึกษา ก้าวสู่อาเซียน" ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าน สนธิเดช เทียนทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวัฒนานคร ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสระแก้วนิทรรศ 2557ณ อาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว13/02/58
ท่าน ทรงยศ เทียนทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เปิดประชุมการเตรียมงานคืนสู่เหย้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 11/02/58
อบรมจราจรขับขี่ปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วร่วมกับกรมขนส่งจังหวัดสระแก้ว โดยท่าน พลวุฒิ แก้วสง่า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นประธาน ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 8/02/58
ท่าน ผอ.จรัส เล่ห์สิงห์,ท่านรองศรีศักดิ์ แจ่มขำ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดทำโครงการ"เทคนิคสระแก้วเคลื่อนที่" ร่วมกับโครงการ"สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน"ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา จังหวัดสระแก้ว23/01/58
ท่านผอ.จรัส เล่ห์สิงห์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้กับท่านเลขาฯ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์,ท่านรองเลขาฯ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง,ดร.ชาญเวช บุญประเดิม,นายวณิช อ่วมศรี ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 14 มกราคม 255814/01/58