เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561
https://drive.google.com/drive/folders/17lKQuu6N80kSNwPH1uZTidNGVp36tr4K

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2559
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1497405578.pdf

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2558
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1516792868.pdf

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2557
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1516793254.pdf

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1516793325.pdfแหล่งข้อมูล : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
^