เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

งานบริหารงานทั่วไป

แบบฟอร์มบันทึกข้อมความ
    - บันทึกข้อความ (แบบ)
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1505365757.docx
    - บันทึกข้อความ ขออนุญาตดำเนินโครงการ (ตัวอย่าง)
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1505365803.docx
    - หนังสือภายใน วท.สระแก้ว ( Word )
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1505365857.docx
    - หนังสือภายใน วท.สระแก้ว   ( Pdf )
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1505365918.pdf

แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
    หนังสือออก (แบบหนังสือ Word )
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1505366098.docx
    หนังสือออก (แบบหนังสือ Pdf )
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1505366295.pdf
    - หนังสือออก ขอขอบคุณ (ตัวอย่าง)
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1505366125.docx
    - หนังสือออก ขอความอนุเคราะห์วิทยากร (ตัวอย่าง)
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1505366152.docx
    - หนังสือออก ขออนุญาตผู้ปกครอง (ตัวอย่าง)
http://www.sktc.ac.th/datas/file/1505366350.docx
^