เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมออนไลน์การสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องค่าใช้จ่าย

วันที่ 24 พฤษาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพื่อการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
1
^