เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ติดตามและประมินผล ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา

วันที่ 2 มิ.ย 59 นายปันชัย สุขทั้งปี กรรมการและเลขานุการ ติดตามและประมินผล ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัดสระแก้ว ณ.ห้องประชุม Smart Ciass Room อาคารอาเซียนศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^