เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

4 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมปลูกฝังความเป็นคนไทย คนดี คนเก่ง ให้มีความสุข ภายใต้กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขณ อาคารสระแก้วรวมใจ
1
^