เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (ระบบโควต้า-ปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร - ช่างยนต์ - ช่างเชื่อมโลหะ - ช่างไฟฟ้ากำลัง - อิเล็กทรอนิกส์ - เทคนิคคอมพิวเตอร์ - ช่างก่อสร้าง - การบัญชี - การตลาด - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เทคโนโลยีสารสนเทศ - วิจิตรศิลป์ - คหกรรมศาสตร์ ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร - เทคนิคเครื่องกล - เทคนิคโลหะ - ไฟฟ้ากำลัง - อิเล็กทรอนิกส์ - ช่างก่อสร้าง - การบัญชี - การตลาด - การจัดการโลจิสติกส์ - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Relate

^